ویزای انساندوستانه (H&C):

Humanitarian and Compassionate که به اختصار به آن H&C گفته میشود به درخواستی اطلاق میشود که بر اساس آن متقاضی می تواند اقدام به دریافت اقامت کانادا (PR) کند. ولی این روش برای همه متقاضیان دریافت اقامت کانادا مناسب نیست.

چه کسی می تواند از روش انساندوستانه استفاده کند؟

 • فردی که داخل کانادا باشد
 • فردی دچار مصیبت شده باشد. مصیبت به حالتی گفته می شود که برای شما ایجاد رنج و مشکلات جدی کرده است.
 • فرد دارای مخاطره سلامتی شده باشد. مشکلات سلامتی معمولاً پرونده شما را قوی تر نمی سازند مگر در مواردی که شما یا یکی از اعضای خانواده شما در معرض خطر مرگ باشد، چرا که وطن شما نمی تواند امکانات لازم برای مداوای صحیح را فراهم آورد. در اینصورت باید شرایط پزشکی را در درخواست خود بهمراه اطلاعات پزشکی لازم قرار دهید.
 • فردی که بتواند مخاطره را اثبات کند. در صورتیکه در خطر اخراج و بازگردانده شدن به وطن خود قرار گرفتید باید بتوانید ثابت کنید که به خوبی در کانادا سر و سامان گرفته اید. موارد زیر چند مثال است و افسر بررسی پرونده هرگز به موارد زیر کفایت نمی کند و می تواند با اختیاراتی که دارد موارد بسیار دیگری را نیز در نظر بگیرد:
 • مدتی را در کانادا زندگی کرده اید. (هر چه زمان طولانی تر باشد برای درخواست بهتر است)
 • مدتی که ولفیر (مستمری دولت برای افراد بی بضاعت) دریافت کردید. توصیه میشود که از این کمک دولتی استفاده نکنید. دریافت ولفیر می تواند دلیلی بر مردودی پرونده شما باشد.
 • سطح زبان انگلیسی یا فرانسه یا تلاش در بهبودی آنها
 • تلاش شما برای ارتقای سطح تحصیلات و مهارتهای خود طی زمان اقامت در کانادا
 • میزان ارتباط و تماس شما با اقوام خود در کانادا (هرچه سطح ارتباط بیشتر باشد برای درخواست بهتر است)
 • میزان ارتباط و تماس شما با اقوام خود در زادگاه (هرچه سطح ارتباط با اقوام در زادگاه بیشتر باشد بیانگر این است که در صورت بازگرداندن شما دچار مخاطره کمتری می شوید)
 • داشتن آشنایان یا دوستان دیگر در کانادا (به غیر از اقوام)
 • مشاغلی که داشتید و مالیاتی که پرداخت کردید
 • شغل فعلی شما و اینکه چه مدت به آن مشغول بودید
 • دارایی های شما در کانادا شامل منزل خانوادگی، ذخایر بازنشستگی، حسابهای بانکی، حسابهای سرمایه گذاری، خودروهای کاری.
 • دارایی های شما در زادگاه (هرچه کمتر باشد بهتر است)
 • میزان مشارکت در اجتماع (مذهبی یا غیر مذهبی) و فعالیتهای داوطلبانه
 • نامه های تاییدیه مثبت در مورد شما که توسط همکاران، مدرسه، و سازمان خدمات داوطلبان نوشته شده.
 • کمک مالی یا فرهنگی شما به کانادا

نمونه مواردی که می توان از این درخواست برای حفظ تمدید یا درخواست اقامت کانادا استفاده کرد:

 • فرد متقاضی نتوانسته اقامت خود را حفظ کند. یا به عبارتی نتوانسته مدت حداقل ۲ سال را در ۵ سال گذشته در کانادا حضور داشته باشد.
 • حضور فرد متقاضی در کنار اقوام خود در کانادا از میزان سختی و مصیبت آنها می کاهد. در این زمینه سختی و مصبت (Hardship) بایستی به فرد کانادایی وارد باشد و نه به فرد غیر کانادایی

مثال: کودک ۱۲ ساله ای که هر دو والدین خود را طی حادثه ای از دست داده و دارای قیم و سرپرست دیگری در کانادا نیست. خاله ی او که مقیم کشور دیگری است می تواند به عنوان سرپرست/قیم این کودک در کانادا از او نگهداری کند تا به این ترتیب از میزان غم، اندوه و سختی این کودک بکاهد. خاله کودک می تواند بر اساس این قانون درخواست اقامت کانادا را ارائه دهد.

چه کسانی نمی توانند از این طریق اقدام کنند؟

 • همسر یا شریک زندگی (شریک زندگی زوجی است که حداقل یکسال با زوج دیگر در یک نشانی زندگی کرده باشند)
 • مراقب بهداشتی یا پرستار Care giver
 • پرستاری که از بیماران با نیازهای پزشکی حاد و کودکان مراقبت می کنند
 • پناهندگانی که تعریف پناهنده به آنها اطلاع شده است
 • دارندگان مجوز موقت temporary resident permit holders